Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. ScheldeSafari: Comfortcamping Schedeoord B.V.
B. Klant: de (rechts)persoon met wie SCHELDESAFARI een overeenkomst heeft gesloten
C. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan het evenement
D. Evenement: dienst (bijvoorbeeld Rib varen), arrangement, levering, werkzaamheden of gebeurtenis die SCHELDESAFARI in opdracht van de Klant organiseert of uitvoert
E. Offerte: schriftelijke aanbieding, waaronder ook per email wordt verstaan, met het voorstel voor het uitvoeren van een evenement.
F. Partner: Rechtspersoon, niet zijnde SCHELDESAFARI, die de uitvoering van (een deel van) het evenement voor haar rekening neemt. 
G. Overeenkomst: Verbintenis tussen SCHELDESAFARI en Klant die tot stand komt door een goedkeuring van/akkoord op een door SCHELDESAFARI geleverde offerte.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die door SCHELDESAFARI worden gesloten of onderhandeld, een en ander in de ruimste zin des woords.
2.2 Klant en deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst of door het deelnemen aan een door SCHELDESAFARI georganiseerd evenement. 
2.3 Als SCHELDESAFARI niet steeds om strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat SCHELDESAFARI het recht verliest om naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.4 Andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de Klant, of wijzigingen op deze voorwaarden maken alleen dan deel uit van de overeenkomst als dit schriftelijk is overeengekomen.
2.5 Het mogelijk niet van toepassing (laten) zijn van (een deel van) deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 
Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Een met SCHELDESAFARI gesloten overeenkomst komt tot stand nadat SCHELDESAFARI de klant een offerte/bevestiging heeft doen toekomen en de klant de offerte schriftelijk/per mail heeft bevestigd. 
3.2 SCHELDESAFARI behoudt zich het recht voor om tegelijkertijd meerdere klanten aan een zelfde evenement te laten deelnemen.
3.3 SCHELDESAFARI heeft het recht zelf te bepalen welke boten en materialen worden ingezet, ondanks eventuele toezeggingen. Klant heeft geen recht op reclame wanneer een toegezegde boot niet beschikbaar blijkt te zijn. 
3.4 De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals vermeld in de offerte. Na deze datum kunnen prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid niet worden gegarandeerd. 
3.5 Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of de deelnemers namens wie hij de overeenkomst aangaat aan SCHELDESAFARI te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het evenement. Dit geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 
Artikel 4 Handelingsbevoegdheid
SCHELDESAFARI mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de klant de overeenkomst aangaat, handelingsbevoegd is.
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant
5.1 SCHELDESAFARI zal een uiterste inspanning doen het evenement tot een groot succes te maken voor alle deelnemers en de klant. Indien een onderdeel van het evenement niet conform verwachting wordt nagekomen, is SCHELDESAFARI voor deze tekortkoming niet aansprakelijk, tenzij deze tekortkoming aan haar valt toe te rekenen. SCHELDESAFARI is nooit aansprakelijk indien;
A de tekortkoming in de nakoming aan de klant dan wel aan een deelnemer is toe te rekenen
B de tekortkoming in de nakoming redelijkerwijs niet kon worden voorzien of worden voorkomen en toe te rekenen is aan een derde of aan een partner.
C de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
5.2 SCHELDESAFARI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet.
5.3 SCHELDESAFARI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van het handelen of nalaten van Partners, een en ander in de ruimste zin des woords.
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Deelnemer
6.1 Iedere Deelnemer neemt op eigen risico deel aan het evenement.
6.2 SCHELDESAFARI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet.
6.3 SCHELDESAFARI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van het handelen of nalaten van Partners, een en ander in de ruimste zin des woords.
6.4 SCHELDESAFARI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een verergering van bestaand letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat hij aan het evenement deelneemt, eventuele lichamelijke problemen, beperkingen of risico's voor aanvang van het evenement te melden. Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan het evenement deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van, of al dan niet pro-actief heeft geïnformeerd naar, de risico’s, instructies en voorwaarden.
 
Artikel 7 Vrijwaring
De Klant vrijwaart SCHELDESAFARI, haar Partners, alsmede haar werknemers en eventueel ingeschakelde hulppersonen, voor alle aanspraken door derden, inclusief deelnemers, welke op enigerlei wijze verband houden met het evenement.
 
Artikel 8 Verplichtingen van de Deelnemer
8.1 De Deelnemer is verplicht de instructies en aanwijzingen welke hij of zij krijgt van SCHELDESAFARI of de Partner direct en volledig op te volgen.
8.2 De Deelnemer is verplicht de situatie omtrent zijn/haar gezondheid en lichamelijke toestand naar waarheid te vermelden voor aanvang van het evenement.
8.3 Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 
Artikel 9 Uitsluiting van deelname
9.1 SCHELDESAFARI of haar Partner heeft het recht een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten indien deze:
- opgedragen regels niet naleeft
- zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert 
- zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt
- moedwillig schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris, andere deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen;
- in kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is
9.2 Bij een uitsluiting op basis van artikel 9.1 wordt geen vergoeding toegekend of restitutie verleend.
 
Artikel 10 Betaling
10.1 Indien de Klant de offerte heeft bevestigd dan dient de Klant het factuurbedrag bij vooruitbetaling aan SCHELDESAFARI te voldoen binnen de gestelde betaaltermijn.
10.2 De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de klant binnen 8 werkdagen na factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de klant zich tevens tot betaling van deze factuur.
 
Artikel 11 Tarieven en prijzen
11.1 Op verzoek van de klant brengt SCHELDESAFARI offerte uit voor een in overleg tot stand gekomen evenement, inclusief alle bijkomende kosten.
11.2 In de tarieven en prijzen zijn inbegrepen: 
- Pont, - sluis- en havengelden
- Transportkosten, tenzij apart vermeld in de offerte
- De kosten van een opvarendenverzekering
- Het gebruik van beschermende materialen zoals reddingsvesten en brillen, bivakmutsen
 
Artikel 12 Wijzigingen door de klant
12.1 De overeenkomst kan door de klant worden gewijzigd indien dit schriftelijk met SCHELDESAFARI is overeengekomen.
12.2 Vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit binnen een marge van 10% kan alleen tot uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van het evenement. Deze wijziging wordt kosteloos doorgevoerd. 
12.3 Bij vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit groter dan 10% is de annuleringsregeling uit artikel 13 van toepassing.
12.4 Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen voor aanvang van het evenement schriftelijk worden gemeld. Altijd wordt de volle prijs in rekening gebracht, maar SCHELDESAFARI kan niet garanderen dat deze extra reserveringen altijd mogelijk zijn.
12.5 Indien de klant of de deelnemers later dan overeengekomen op de afgesproken tijdstippen arriveert, dan zal ofwel de afgesproken eindtijd worden aangehouden, ofwel, in geval van beschikbaarheid, de afgesproken tijdsduur van de activiteit worden aangehouden. De extra kosten die door SCHELDESAFARI moeten worden gemaakt worden volledig bij de klant in rekening gebracht
 
Artikel 13 Annulering
13.1 SCHELDESAFARI is bevoegd om de inhoud van een evenement te wijzigen en/ of een evenement te annuleren indien er gevaar bestaat voor de veiligheid van personen en/ of zaken, zonder dat SCHELDESAFARI verplicht is tot vergoeding van de als gevolg van deze annulering eventuele geleden schade aan de zijde van de Klant.
13.2 SCHELDESAFARI heeft te allen tijden het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum te Ontbinden in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn, zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen etc. of in geval van redenen gelegen in de bedrijfsvoering van SCHELDESAFARI, zoals bijvoorbeeld technische problemen aan boot, motor, trailer of ander materiaal of ziekte van de schipper of in geval van redenen gelegen bij derden of de partner
13.3 Alle schade als gevolg van een annulering van een overeenkomst door de Klant kan SCHELDESAFARI volledig in rekening brengen en SCHELDESAFARI is in alle gevallen gerechtigd om minimaal de hieronder genoemde percentages van het totale factuurbedrag bij annulering in rekening te brengen:
- binnen 6 weken voorafgaand aan het evenement: 10%
- binnen 4 weken voorafgaand aan het evenement: 35%
- binnen 1 week voorafgaand van het evenement: 60%
- de dag vóór of op de dag van het evenement: 100%
13.4 De activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. 
13.5 De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding (cf. art 6:265 e.v. BW) tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 
Artikel 14 Klachten
Klachten van de Klant of de Deelnemer, betreffende zowel door SCHELDESAFARI georganiseerde evenementen en/ of door SCHELDESAFARI opgestelde facturen, dienen binnen acht werkdagen na het evenement door SCHELDESAFARI te worden ontvangen. Wanneer klachten of reclames niet binnen de gestelde termijn zijn gedaan de Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 
Artikel 15 Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door SCHELDESAFARI niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor haar rekening moet komen.
15.2 In geval van overmacht, waardoor SCHELDESAFARI niet (tijdig) in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is SCHELDESAFARI gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat SCHELDESAFARI in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is.
15.3 Indien en voor zover SCHELDESAFARI haar verbintenissen door overmacht geheel niet kan nakomen, is de Klant de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.
 
Artikel 16 Geschillen
16.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst aangegaan met SCHELDESAFARI is het Nederlandse Recht van toepassing.
16.2 Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Middelburg. 
16.3 Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de Klant in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
 
Artikel 17 Privacy
17.1 SCHELDESAFARI respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de deelnemer haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SCHELDESAFARI zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het evenement.
17.2 SCHELDESAFARI houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens een evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.